ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠪᠤᠤ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ  2012
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 1884
ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ 0 ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
¥42.00   1.00ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
0 42.00
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ
  • ****
  • 8
  • 2019-01-17 15:41:12
  • ****
  • 8
  • 2019-01-17 12:41:07
  • ****
  • 8
  • 2019-01-17 11:10:07
ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ
     
金融学
      金桩、包诺敏  2012
内蒙古大学出版社
浏览量:1884
库存:0 销量:
¥42.00  1.00折
0 42.00

评论:
**** 2019-01-17 15:41:12
8
**** 2019-01-17 12:41:07
8
**** 2019-01-17 11:10:07
8
**** 2019-01-13 19:40:51
8
**** 2019-01-10 09:36:31
8
     
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ 联系电话:
18516170412(巴总)
13354896038(包总)
ᠸᠢᠴᠠᠲ 扫描二维码
蒙ICP备15000708号-1  阿启泰科技版权所有