ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠌ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ( ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ)
  2014-3
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 414
ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ 10 ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
¥10.00  
10 10.00
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ
ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ
     
        2014-3
浏览量:414
库存:10 销量:
¥10.00  0.00折
10 10.00

评论:
匿名评论 2022-04-19 11:00:45
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
     
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ 联系电话:
18516170412(巴总)
13354896038(包总)
ᠸᠢᠴᠠᠲ 扫描二维码
蒙ICP备15000708号-1  阿启泰科技版权所有